nasze media MGN 07/2024
dodane 24.09.2020 07:19

REGULAMIN QUIZU "EKONOMIA DLA MŁODYCH"

Ekonomia dla młodych

1. Organizator:

Instytut Gość Media.

Quiz jest opublikowany na stronie internetowej https://ekonomiadlamlodych.malygosc.pl w ramach projektu „Ekonomia dla młodych”. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. W ramach projektu, w terminie od 17 września do 15 lipca 2021 r., opublikowany zostanie cykl edukacyjny składający się z 10 artykułów o tematyce ekonomicznej. Artykuły będą jednocześnie publikowane na ww. stronie projektu.

2. Cel:

Ugruntowanie wiedzy przedstawionej w artykułach z cyklu „Ekonomia dla młodych”.

3. Adresaci:

Czytelnicy miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” oraz użytkownicy strony www.malygosc.pl z terenu całej Polski.

4. Quiz:

Quiz internetowy składa się z 10 edycji, z których każda dotyczy innego artykułu ukazującego się w ramach ww. cyklu edukacyjnego. W quizie zamieszczone będą pytania tematycznie powiązane z artykułami publikowanymi w ramach projektu „Ekonomia dla młodych” na łamach miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” oraz na stronie https://ekonomiadlamlodych.malygosc.pl Będą sprawdzały zrozumienie artykułów. Quizy będą aktywne każdorazowo przez 14 dni od dnia publikacji danego artykułu z cyklu „Ekonomia dla młodych”.

5. Losowanie nagród za udział w quizie:

Spośród wszystkich uczestników danego quizu komisja wybierze każdorazowo pięć osób
z najlepszymi wynikami.

6. Nadsyłanie zgłoszeń:

Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie przez osoby fizyczne. W quizie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione i w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie ankiety. Quiz dostępny jest wyłącznie dla osób zalogowanych, logować się można przez konto na portalu wiara.pl bądź przez konta na portalach społecznościowych Facebook, Google+. Każdy uczestnik quizu może przysłać tylko jedno zgłoszenie w ramach edycji quizu i otrzymać tylko jedną nagrodę.

7. Skład komisji przyznającej nagrody:

Gabriela Szulik – redaktor naczelna miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”

Łukasz Gros – koordynator projektu „Ekonomia dla młodych”

Joanna Juroszek – dziennikarka „Małego Gościa Niedzielnego”

8. Rozstrzygnięcie 10 edycji quizu i nagrody:

Rozstrzygnięcie danej edycji quizu nastąpi w ciągu 14 dni po wygaśnięciu danego quizu na ww. stronie internetowej.

Listy laureatów quizu, zawierające ich nicki, zostaną opublikowane na stronie internetowej https://ekonomiadlamlodych.malygosc.pl w miejscu poświęconym quizowi niezwłocznie po rozstrzygnięciu danej edycji quizu.

Nagrody przewidziane w ramach wszystkich 10 edycji: karta podarunkowa do Smyka

Organizator poinformuje laureatów quizu o uzyskaniu prawa do otrzymania nagrody używając adresów e-mail powiązanych z kontami, do których laureaci byli zalogowani, w terminie do dwóch tygodni od jego rozstrzygnięcia. Na tym etapie każdy z laureatów zostanie poproszony o podanie adresu, na jaki ma zostać wysłana nagroda. W przypadku dwóch bezskutecznych prób kontaktu z laureatem, jego prawo do nagrody wygasa, a Organizator jest uprawniony do przyznania nagrody innemu uczestnikowi quizu, wyłonionemu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Nagrody zostaną przesłane laureatom quizu za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 3 tygodni od rozstrzygnięcia quizu na adres wskazany przez laureata. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata quizu, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych danych osobowych przez uczestnika, zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany na adres e-mail: projekt@malygosc.pl lub braku możliwości poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

Praw wynikających z uczestnictwa w quizie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść.

9. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

W trakcie trwania quizu Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, ograniczenia lub rozszerzenia treści pytań zawartych w quizie oraz zmiany czasu trwania quizu, a co za tym idzie terminu nadsyłania zgłoszeń. Informacje o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie https://ekonomiadlamlodych.malygosc.pl  

Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.

Udział w quizie jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator (dalej: my).
Uczestnik konkursu może się z nami skontaktować w następujący sposób:
•    listownie na adres: wskazany w pkt. I. 3. Regulaminu
•    przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl
1.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a.    Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.    
b.    Możemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w konkursie. Wyrażenie zgody na posługiwania się danymi osobowymi w celu przeprowadzenia konkursu następuje poprzez zgłoszenie udziału w konkursie.
2.    Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane osobowe uczestników konkursu do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
3.    Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu przeprowadzenia konkursu, wydania tygodnika i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.
4.    Prawa uczestników konkursu:
Dlatego że posługujemy się danymi osobowymi uczestników konkursu, mają oni:
a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b.    prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c.    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.    prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik konkursu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z uczestnikiem konkursu lub na podstawie jego zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik konkursu powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.
Uczestnik konkursu ma:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi uczestnika konkursu. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika konkursu przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.    Zabezpieczenie danych osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby nieuprawnione.

Wszelkie informacje o quizie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

Katowice, 11.09.2020 r

« 1 »