nasze media Mały Gość 06/2024

GOSC.PL

dodane 22.10.2020 00:00

REGULAMIN ANKIETY "EKONOMIA DLA MŁODYCH"

1. Organizator:

Instytut Gość Media.

Ankieta jest opublikowana na stronie internetowej https://ekonomiadlamlodych.malygosc.pl w ramach projektu „Ekonomia dla młodych”. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. W ramach projektu, w terminie od 17 września do 15 lipca 2021 r., opublikowany zostanie cykl edukacyjny składający się z 10 artykułów o tematyce ekonomicznej. Artykuły będą jednocześnie publikowane na ww. stronie projektu.

2. Cel:

Zebranie opinii na temat artykułów z cyklu „Ekonomia dla młodych”.

3. Adresaci:

Czytelnicy miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” oraz użytkownicy strony www.malygosc.pl z terenu całej Polski.

4. Ankieta:

Ankieta internetowa składa się z 5 edycji, z których każda dotyczy dwóch artykułu ukazujących się w ramach ww. cyklu edukacyjnego. W ankiecie zamieszczone będą pytania o ocenę tematyki oraz jakość danych artykułów opublikowanych na łamach „Małego Gościa Niedzielnego” oraz na stronie https://ekonomiadlamlodych.malygosc.pl Znajdą się tam również pytania sprawdzające zrozumienie tychże artykułów. Ankiety będą aktywne każdorazowo przez 14 dni od dnia publikacji danego artykułu z cyklu „Ekonomia dla młodych”.

5. Konkurs:

Spośród tych uczestników ankiety, którzy podadzą swój adres e-mail komisja wybierze pięciu laureatów.

6. Nadsyłanie zgłoszeń:

Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie przez osoby fizyczne. Dzieci poniżej 16 roku życia zobowiązane są dosłać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w ankiecie. W ankiecie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione i w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie ankiety. Każdy uczestnik ankiety może przysłać tylko jedno zgłoszenie w ramach edycji ankiety i otrzymać tylko jedną nagrodę.

7. Skład komisji przyznającej nagrody:

Gabriela Szulik – redaktor naczelna miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”

Łukasz Gros – koordynator projektu „Ekonomia dla młodych”

Joanna Juroszek – dziennikarka „Małego Gościa Niedzielnego”

8. Rozstrzygnięcie 5 edycji ankiet i nagrody:

Rozstrzygnięcie danej edycji ankiety nastąpi w ciągu 14 dni po wygaśnięciu danej ankiety na ww. stronie internetowej.

Listy laureatów ankiety, zawierające ich nicki, zostaną opublikowane na stronie internetowej https://ekonomiadlamlodych.malygosc.pl w miejscu poświęconym ankiecie niezwłocznie po rozstrzygnięciu danej edycji.

Nagrody przewidziane w ramach wszystkich 10 edycji: karta podarunkowa do Empika

Organizator poinformuje laureatów badania ankietowego o uzyskaniu prawa do otrzymania nagrody, używając adresów e-mail podanych w zgłoszeniu w ankiecie, w terminie do dwóch tygodni od rozstrzygnięcia. Na tym etapie każdy z laureatów zostanie poproszony o podanie adresu pocztowego, na jaki przesłana ma zostać nagroda. W przypadku dwóch bezskutecznych prób kontaktu z laureatem, jego prawo do nagrody wygasa, a Organizator jest uprawniony do przyznania nagrody innemu uczestnikowi Ankiety, wyłonionemu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Nagrody zostaną przesłane laureatom ankiety za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 3 tygodni od rozstrzygnięcia ankiety na adres wskazany przez laureata. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata ankiety, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych danych osobowych przez uczestnika, zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany na adres e-mail: projekt@malygosc.pl lub braku możliwości poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

Praw wynikających z uczestnictwa w ankiecie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść.

9. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

W trakcie trwania ankiety Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, ograniczenia lub rozszerzenia treści pytań zawartych w quizie oraz zmiany czasu trwania ankiety, a co za tym idzie terminu nadsyłania zgłoszeń. Informacje o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie https://ekonomiadlamlodych.malygosc.pl  

Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.

Udział w ankiecie jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW ANKIETY
Administratorem danych osobowych uczestników ankiety jest Organizator (dalej: my).
Uczestnik może się z nami skontaktować w następujący sposób:
•    listownie na adres: wskazany w pkt. I. 3. Regulaminu
•    przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl
1.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a.    Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu w celu przeprowadzenia ankiety, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.    
b.    Możemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w konkursie. Wyrażenie zgody na posługiwania się danymi osobowymi w celu przeprowadzenia konkursu następuje poprzez zgłoszenie udziału w konkursie.
2.    Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane osobowe uczestników konkursu do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
3.    Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu przeprowadzenia konkursu, wydania tygodnika i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.
4.    Prawa uczestników konkursu:
Dlatego że posługujemy się danymi osobowymi uczestników konkursu, mają oni:
a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b.    prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c.    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.    prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik konkursu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z uczestnikiem konkursu lub na podstawie jego zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik konkursu powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.
Uczestnik konkursu ma:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi uczestnika konkursu. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika konkursu przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.    Zabezpieczenie danych osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby nieuprawnione.

Wszelkie informacje o quizie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

Katowice, 11.09.2020 r.

« 1 »